O klube športových redaktorov

Klub športových redaktorov (KŠR) združuje novinárov a novinárky, televíznych a rozhlasových reportérov a reportérky, fotoreportérov a fotoreportérky, filmárov a filmárky, pracovníkov a pracovníčky internetových médií, ktorí prevažne pôsobia v oblasti športovej žurnalistiky, a ľudí vykonávajúcich mediálnu prácu v oblasti športu, bez ohľadu na ich národnosť, pohlavie, svetonázor a politickú príslušnosť, alebo členstvo v iných organizáciách.

Klub športových redaktorov existuje od začiatku existencie samostatnej Slovenskej republiky. Napriek tomuto konštatovaniu má už dávnu históriu, keďže rodný list Klubu napísali priekopníci slovenskej športovej žurnalistiky oficiálne 9. marca 1946. KŠR je od 19. 12. 1992 kolektívnym členom Slovenského olympijského výboru, ktorý sa v decembri transformoval na Slovenský olympijský a športový výbor. KŠR je od roku 1993 členom Medzinárodnej asociácie športovej tlače (AIPS).

Pre verejnosť je najvýznamnejšia a najznámejšia akcia KŠR SSN každoročné vyhlasovanie najúspešnejších športovcov a športovkýň Slovenskej republiky; desiatky v kategórii jednotlivcov a jednotlivkýň a tria v kategórii kolektívov.

KŠR ochraňuje záujmy svojich členov a presadzuje ich v styku s vládnymi a inými organizáciami doma aj v zahraničí. Zasadzuje sa o ochranu slobody slova a tlače. Zasadzuje sa o voľný prístup novinárov k informačným zdrojom, o ich právo a povinnosť spracúvať a odovzdávať informácie na profesionálnej úrovni, v zhode s novinárskou etikou. Hospodári so svojím majetkom, ktorý nadobudne, alebo získa, v prospech svojich členov.