Stanovy KŠR

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Klub športových redaktorov (KŠR) je občianske združenie, ktoré združuje novinárov, televíznych a rozhlasových reportérov, fotoreportérov, filmárov, pracovníkov internetových médií, ktorí prevažne pôsobia v oblasti športovej žurnalistiky, a ľudí vykonávajúcich mediálnu prácu v oblasti šport bez ohľadu na ich národnosť, svetový názor a politickú príslušnosť, alebo členstvo v iných organizáciách

Sídlom KŠR je SOŠV, Junácka 2951/6, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 

KŠR je riadny člen Slovenského olympijského a športového výboru.

II. ÚLOHY A POSLANIE KŠR 

a) KŠR ochraňuje záujmy svojich členov a presadzuje ich v styku s vládnymi a inými organizáciami doma aj v zahraničí.

b) Zasadzuje sa o ochranu slobody slova a tlače.

c) Zasadzuje sa o voľný prístup novinárov k informačným zdrojom, o ich právo a povinnosť spracúvať a odovzdávať informácie na profesionálnej úrovni, v zhode s novinárskou etikou.

d) Hospodári so svojím majetkom, ktorý nadobudne  alebo získa, v prospech svojich členov.

e) Spolupracuje so všetkými organizáciami a inštitúciami, zainteresovanými na rozvoji telesnej výchovy a športu doma i v zahraničí, predovšetkým s AIPS (Medzinárodná asociácia športovej tlače), AIPS Europe (Európska únia športovej tlače) a so SOŠV (Slovenský olympijský a športový výbor). KŠR je členskou organizáciou AIPS, AIPS Europe aj SOŠV. Organizačne zabezpečuje proces vydávania preukazov AIPS pre svojich členov, ako aj ich distribúciu. Poverený zástupca KŠR sa zúčastňuje na valných zhromaždeniach SOŠV s právom hlasovať, voliť, aj byť volený.

f) Každoročne vyhlasuje anketu o najúspešnejších športovcov, športovkyne a športové kolektívy Slovenska, je vlastníkom značky Športovec roka a organizátorom i vlastníkom reklamných a mediálnych práv vyhlásenia výsledkov ankety.

g) Organizuje športové podujatia pre svojich členov a ďalších športových novinárov, na ktorých sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia KŠR a ľudia nepôsobiaci v oblasti médií.

III. ČLENSTVO V KŠR 

a) Členstvo v KŠR je individuálne.

b) Členom môže byť každý občan SR, ktorý pracuje ako novinár, televízny a rozhlasový reportér, fotoreportér, filmár, pôsobí prevažne v oblasti športovej žurnalistiky, prípadne vykonáva mediálnu či PR prácu v oblasti športu. Evidenciu členov vedie tajomník KŠR.

c) Výbor KŠR si vyhradzuje právo zaradiť uchádzačov o členstvo do kategórií:

A – Profesionálni športoví redaktori a ďalší ľudia, vykonávajúci mediálnu prácu v oblasti športu. Im vydá preukaz člena KŠR. Túto agendu spravuje poverený člen KŠR.

B – Dôchodcovia, ktorí v minulosti pôsobili alebo stále čiastočne pôsobia buď ako športoví redaktori alebo v oblasti mediálnej práce v športe a zároveň prejavujú záujem o členstvo v KŠR. Vydá sa im preukaz člena KŠR – seniora. Túto agendu spravuje poverený člen KŠR.

C – Ostatní členovia klubu, ktorí nie sú profesionálni športoví redaktori, ale majú záujem o členstvo v KŠR. Tým sa vydá preukaz spolupracovníka KŠR.

d) Členstvo v KŠR zaniká vystúpením, vylúčením, alebo úmrtím.

e) Na základe návrhu člena KŠR a po prerokovaní vo výbore KŠR môže byť na členskej schôdzi výrazná osobnosť športovej žurnalistiky/výrazná osobnosť športovej publicistiky/výrazná osobnosť športovej fotografie schválená za čestného člena KŠR. 

f) Najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestný predseda. Môže ho získať len bývalý predseda KŠR, ktorý vykonával funkciu aspoň tri volebné obdobia. 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA 

a) Člen má právo voliť a byť volený do výboru KŠR.

b) Má právo na podporu v akýchkoľvek profesionálnych otázkach.

c) Používa preukaz člena KŠR alebo člena KŠR – seniora na vstup na všetky športoviská, pokiaľ organizátor podujatí nestanoví špecifické podmienky akreditácie na podujatia.

d) Dodržiava Stanovy KŠR a novinársku etiku.

e) Platí príspevky za členský preukaz KŠR vo výške stanovenej členskou schôdzou. Členovia KŠR – seniori sú od tejto povinnosti oslobodení. Výbor KŠR môže za závažné priestupky a nedodržiavanie stanov členovi pozastaviť členstvo, alebo navrhnúť vylúčenie. Proti vylúčeniu je možné odvolať sa na výbor KŠR a na členskú schôdzu.

V. ŠTRUKTÚRA KŠR 

a) Členská schôdza KŠR

Je najvyšším orgánom KŠR. Schádza sa najmenej raz za dva roky. Zvoláva ju výbor KŠR, ktorý upovedomí členov o zvolaní schôdze prostredníctvom emailovej komunikácie a zverejnením na internetovej stránke KŠR, ak je zriadená. Zúčastniť sa na členskej schôdzi má právo každý člen občianskeho združenia. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na členskej schôdzi združenia. Podpis na poverení musí byť úradne osvedčený, pričom zastúpený člen sa v takomto prípade považuje za prítomného. 

Vo výnimočných prípadoch, najmä v prípadoch mimoriadnej situácie v krajine, môže členská schôdza rokovať aj online formou a hlasovať elektronicky. 

Ak o zvolanie členskej schôdze písomne požiadajú najmenej 3/5 všetkých členov združenia, výbor KŠR je povinný zvolať členskú schôdzu združenia do dvoch mesiacov. 

Každý člen disponuje na členskej schôdzi jedným hlasom. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 

Členská schôdza schvaľuje zmeny stanov a dodatky k nim, volí členov výboru, schvaľuje program, rokovací a volebný poriadok, vnútorné smernice a hospodárenie.

b) Výbor KŠR

Výbor KŠR je riadiacim a výkonným orgánom združenia v čase medzi dvoma členskými schôdzami. Má spravidla 9, najmenej však 5 členov. Členom výboru KŠR môže byť len člen občianskeho združenia. Výbor KŠR sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členov výboru KŠR volí a odvoláva členská schôdza. Funkčné obdobie výboru KŠR je 2 roky. Voľby do výboru KŠR sú tajné, ak členská schôdza nerozhodne inak. Kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných hlasujúcich členov KŠR. V prípade vyššieho počtu kandidátov s nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasujúcich členov KŠR rozhoduje o zvolení, resp. nezvolení kandidáta poradie vo voľbách. 

Výbor KŠR zasadá podľa potreby, minimálne raz za dva mesiace. Výbor môže rokovať aj online formou a hlasovať per rollam. Povinnosť zvolať rokovanie výboru KŠR má predseda združenia. Výbor KŠR musí byť zvolaný do 14 dní, ak o to požiada aspoň polovica jeho členov písomnou formou. 

Výbor KŠR v období medzi dvoma členskými schôdzami rozhoduje o všetkých zásadných otázkach združenia mimo otázok, o ktorých rozhodovanie prislúcha členskej schôdzi. Výbor KŠR rozhoduje najmä o hospodárení občianskeho združenia, podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku či rozhoduje o prijatí fyzickej osoby alebo právnickej osoby za člena združenia na základe písomnej prihlášky.

Výbor KŠR si zo svojich členov volí predsedu KŠR a môže ho aj odvolať. Výbor KŠR volí aj podpredsedu a tajomníka. 

Výbor KŠR je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie Výboru KŠR sa považuje za prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Pri odstúpení člena výboru KŠR, ak zostane vo výbore KŠR menej ako päť členov, vykoná výbor KŠR na základe svojho hlasovania kooptáciu nového člena na návrh niektorého člena výboru KŠR. Riadna voľba nového člena sa uskutoční na najbližšej členskej schôdzi.

c) Štatutár KŠR

Predseda KŠR je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje KŠR navonok a je oprávnený v mene združenia konať a podpisovať samostatne. Výbor KŠR môže rozhodnúť o obmedzení práva predsedu KŠR konať v mene združenia samostatne. Predseda KŠR zvoláva schôdze výboru KŠR a predsedá im.

Predsedu KŠR volí zo svojich členov v tajnom hlasovaní na svojom prvom zasadnutí na obdobie 2 rokov výbor KŠR. Odvolať predsedu KŠR môže výbor KŠR v tajnom hlasovaní na návrh niektorého z jeho členov a to nadpolovičnou väčšinou hlasov členov výboru KŠR. 

V prípade neprítomnosti predsedu KŠR riadi činnosť výboru KŠR podpredseda. 

VI. HOSPODÁRENIE A MAJETOK 

KŠR je financovaný najmä z: 

  1. Platieb za pracovné preukazy KŠR.
  2. Darov od fyzických a právnických osôb.
  3. Subvencií, dotácií a sponzorských príspevkov.
  4. Iných poplatkov. 

Majetok tvoria najmä:

1. Finančné príjmy z prípadnej hospodárskej činnosti.

2. Ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Číslo účtu KŠR: SK45 0900 0000 0000 1148 3896

VIII. ZRUŠENIE KŠR 

a) Klub športových redaktorov sa ruší: 

1. dobrovoľným rozpustením, ak sa za zrušenie vysloví na členskej schôdzi trojpätinová väčšina zo všetkých členov združenia. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje členská schôdza likvidátora, ktorý vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zrušenie združenia oznámi ministerstvu štatutár do 15 dní od rozhodnutia o zrušení združenia a po vykonaní likvidácie likvidátor predloží ministerstvu návrh na výmaz združenia z registra mimovládnych neziskových organizácií.

2. zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej schôdze KŠR;

3. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení; 

4. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIE 

Najvyšším predpisom združenia sú Stanovy. 

Tieto Stanovy boli prerokované a schválené členskou schôdzou združenia a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Stanov zároveň strácajú platnosť doterajšie Stanovy KŠR.

V Bratislave dňa 17. októbra 2023. 

STANOVY NA STIAHNUTIE